Chuyên đề 9 – Đề kiểm tra học kì – Hóa học 11 – lời giải chi tiết

MỤC LỤC

CHỦ ĐỀ 1. KIỂM TRA HỌC KÌ I. 2

Đề thi Hóa học 11 Học kì I (Trắc nghiệm – Đề 1). 2

Đề thi Hóa học 11 Học kì I (Trắc nghiệm – Đề 2). 10

Đề thi Hóa học 11 Học kì I (Tự luận – Trắc nghiệm – Đề 3). 16

Đề thi Hóa học 11 Học kì I (Tự luận – Trắc nghiệm – Đề 4). 21

CHỦ ĐỀ 2. KIỂM TRA HỌC KÌ II. 25

Đề kiểm tra Hóa học 11 Học kì II (Đề 1). 25

Đề kiểm tra Hóa học 11 Học kì II (Đề 2). 29

Đề kiểm tra Hóa học 11 Học kì II (Đề 3). 33

Đề kiểm tra Hóa học 11 Học kì II (Đề 4). 38

Xem tiếp:  Tổng hợp đề kiểm tra 15 phút học kì 2 - Ngữ văn lớp 10 - có đáp án
Liên hệ