Chuyên đề 5: Hidrocacbon No – Hóa học 11 – lời giải chi tiết

MỤC LỤC

CHỦ ĐỀ 1. DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐỒNG PHÂN, GỌI TÊN ANKAN, XICLOANKAN.. 2

  1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 2
  2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 2

CHỦ ĐỀ 2. PHẢN ỨNG HALOGEN HÓA ANKAN.. 3

  1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 3
  2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 5

CHỦ ĐỀ 3. PHẢN ỨNG OXI HÓA ANKAN.. 7

  1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 7
  2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 9

CHỦ ĐỀ 4. PHẢN ỨNG ĐỀ HIDRO HÓA VÀ CRACKING ANKAN.. 11

  1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 11
  2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 12

CHỦ ĐỀ 5. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ XICLOANKAN.. 14

  1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 14
  2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 15

CHỦ ĐỀ 6. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ HIĐROCACBON NO.. 17

KIỂM TRA MỘT TIẾT CHUYÊN ĐỀ V.. 30

CHUYÊN ĐỀ V. HIĐROCACBON NO.zip

Xem tiếp:  Đề thi học kì 1 - Đề kiểm tra 45 phút - Hóa học 11 - có lời giải