Chuyên đề 8: Dẫn xuất Halogen . Ancol – Phenol – Hóa học 11 – có lời giải

MỤC LỤC

CHỦ ĐỀ 1. BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL. 2

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 2
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 2

CHỦ ĐỀ 2. CÁCH VIẾT ĐỒNG PHÂN, GỌI TÊN DẪN XUẤT HALOGEN.. 5

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 5
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 5

CHỦ ĐỀ 3. CÁCH VIẾT ĐỒNG PHÂN, GỌI TÊN ANCOL, PHENOL. 5

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 5
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 6

CHỦ ĐỀ 4. BÀI TẬP VỀ DẪN XUẤT HALOGEN.. 8

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 8
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 9

CHỦ ĐỀ 5. ANCOL PHẢN ỨNG VỚI KIM LOẠI KIỀM… 10

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 10
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 13

CHỦ ĐỀ 6. PHENOL PHẢN ỨNG VỚI KIM LOẠI KIỀM VÀ DUNG DỊCH KIỀM… 14

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 14
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 15

CHỦ ĐỀ 7. PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC CỦA ANCOL. 16

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 16
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 18

CHỦ ĐỀ 8. PHẢN ỨNG OXI HÓA ANCOL. 19

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 19
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 21

CHỦ ĐỀ 9. ĐỘ RƯỢU – ĐIỀU CHẾ, NHẬN BIẾT ANCOL. 24

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 24
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 25

CHỦ ĐỀ 10. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL. 27

KIỂM TRA MỘT TIẾT CHUYÊN ĐỀ VIII. 38

Xem tiếp:  Chuyên đề 3: Nhóm Cacbon - Hóa học 11 - lời giải chi tiết