Chuyên đề 10 – Đề kiểm tra học kì – Hóa học 11 – lời giải chi tiết

MỤC LỤC

CHỦ ĐỀ 1. KIỂM TRA HỌC KÌ I. 2

Đề thi Hóa học 11 Học kì I (Trắc nghiệm – Đề 1). 2

Đề thi Hóa học 11 Học kì I (Trắc nghiệm – Đề 2). 10

Đề thi Hóa học 11 Học kì I (Tự luận – Trắc nghiệm – Đề 3). 16

Đề thi Hóa học 11 Học kì I (Tự luận – Trắc nghiệm – Đề 4). 21

CHỦ ĐỀ 2. KIỂM TRA HỌC KÌ II. 25

Đề kiểm tra Hóa học 11 Học kì II (Đề 1). 25

Đề kiểm tra Hóa học 11 Học kì II (Đề 2). 29

Đề kiểm tra Hóa học 11 Học kì II (Đề 3). 33

Đề kiểm tra Hóa học 11 Học kì II (Đề 4). 38

CHUYÊN ĐỀ X. KIỂM TRA HỌC KÌ.zip

Xem tiếp:  Chương 2: Nitơ - Photpho - Hóa học 11 - Gv chuyên sư phạm