Chương 2: Thành phần hóa học của tế bào – Sinh học tế bào

Chương 2: Thành phần hóa học của tế bào – Sinh học tế bào bao gồm những bài sau:

  • Bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước.pdf
  • Bài 4. Cacbonhiđrat và lipit.pdf
  • Bài 5. Prôtêin.pdf
  • Bài 6. Axit nuclêic.pdf

Tài liệu bao gồm phần lý thuyết trọng tâm, bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận có hướng dẫn giải

Xem tiếp:  Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Sinh học lớp 10