Chương 3: Cấu trúc của tế bào – Sinh học tế bào

Chương 3: Cấu trúc của tế bào – Sinh học tế bào sẽ bao gồm những bài sau:

Bài 7. TẾ BÀO NHÂN SƠ.pdf

Bài 8. TẾ BÀO NHÂN THỰC.pdf

Bài 9. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT.pdf

Xem tiếp:  Chương 2: Thành phần hóa học của tế bào - Sinh học tế bào