Chuyên đề 4: Đại cương về hóa hữu cơ – Hóa học 11 – lời giải chi tiết

MỤC LỤC

CHỦ ĐỀ 1. BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ.. 2

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 2
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 2

CHỦ ĐỀ 2. DẠNG BÀI TẬP GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ.. 5

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 5
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 7

CHỦ ĐỀ 3. CÁC VIẾT ĐỒNG PHÂN CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ.. 8

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 8
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 9

CHỦ ĐỀ 4. XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HÓA HỌC HỢP CHẤT HỮU CƠ.. 11

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 11
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 13

CHỦ ĐỀ 5. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NGUYÊN TỐ TRONG HỢP CHẤT HỮU CƠ.. 16

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 16
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 18

CHỦ ĐỀ 6. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ.. 20

KIỂM TRA MỘT TIẾT CHUYÊN ĐỀ IV.. 24

CHUYÊN ĐỀ IV. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

CHỦ ĐỀ 1. BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

 1. Hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ.
 2. Khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ:

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO2, CO, muối cacbonat, xianua, cacbua…).

Hóa học hữu cơ là nghành Hóa học chyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

 1. Phân loại hợp chất hữu cơ.
Xem tiếp:  Chuyên đề 8: Dẫn xuất Halogen . Ancol - Phenol - Hóa học 11 - có lời giải

Hợp chất hữu cơ được chia thành hidrcacbon và dẫn xuất hidrcacbon.

 1. Hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ đơn giản nhất, trong thành phần phân tử chỉ chứa hai nguyên tố là cacbon và hidro.

* Hidrocacbon mạch hở: Hidrocacbon no; Hidrocacbon không no có một nối đôi; Hidrcacbon không no có hai nối đôi.

* Hidrocacbon mạch vòng: Hidrocacbon no; Hidrocacbon mạch vòng.

 1. Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà trong phân tử ngoài C, H ra còn có một số hay nhiều nguyên tố khác như O, N, S, halogen…

* Dẫn xuất halogen : R – X (R là gốc hidrocacbon)

* Hợp chất chứa nhóm chức:

– OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit……

 1. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ.
 2. Cấu tạo.

– Đa số hợp chất hữu cơ mang đặc tính liên kết cộng hoá trị, không tan hoặc rất ít tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ.

 1. Tính chất vật lí.

– Đa số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và kém bền nhiệt so với hợp chất vô cơ.

 1. Tính chất hóa học.

– Có thể phân loại và sắp xếp các hợp chất hữu cơ thành những dãy đồng đẳng

(có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự).

– Hiện tượng đồng phân rất phổ biến đối với các hợp chất hữu cơ, nhưng rất hiếm đối với các hợp chất vô cơ.

– Tốc độ phản ứng của các hợp chất hữu cơ thường chậm so với hợp chất vô cơ và không hoàn toàn theo một hướng nhất định.

Xem tiếp:  Chuyên đề 3: Nhóm Cacbon - Hóa học 11 - lời giải chi tiết

Liên hệ