Chuyên đề 3: Nhóm Cacbon – Hóa học 11 – lời giải chi tiết

MỤC LỤC

CHỦ ĐỀ 1. BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CACBON, SILIC. 2

  1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 2
  2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 2

CHỦ ĐỀ 2. BÀI TẬP CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM… 4

  1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 4
  2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 7

CHỦ ĐỀ 3. BÀI TOÁN KHỬ OXIT KIM LOẠI BẰNG C VÀ CO.. 9

  1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 9
  2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 10

CHỦ ĐỀ 4. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ MUỐI CACBONAT.. 12

  1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 12
  2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 13

CHỦ ĐỀ 5. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SILIC VÀ HỢP CHẤT.. 15

  1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 15
  2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 16

CHỦ ĐỀ 6. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ NHÓM CACBON, SILIC. 17

KIỂM TRA MỘT TIẾT CHUYÊN ĐỀ III. 36

Xem tiếp:  Đề thi học kì 2 - Đề kiểm tra cuối học kì - Hóa học 11 - kèm lời giải
Liên hệ