Chuyên đề 7: Hidrocacbon thơm – Hóa học 11 – lời giải chi tiết

MỤC LỤC

CHỦ ĐỀ 1. CÁCH VIẾT ĐỒNG PHÂN, GỌI TÊN BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG.. 2

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 2
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 3

CHỦ ĐỀ 2. NHẬN BIẾT, ĐIỀU CHẾ BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG.. 5

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 5
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 6

CHỦ ĐỀ 3. DẠNG BÀI TẬP TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG.. 8

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 8
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 9

CHỦ ĐỀ 4. PHẢN ỨNG THẾ CỦA BENZEN.. 10

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 10
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 11

CHỦ ĐỀ 5. PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP CỦA STIREN.. 13

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 13
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 14

CHỦ ĐỀ 6. PHẢN ỨNG OXI HÓA BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG.. 15

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 15
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 17

CHỦ ĐỀ 7. NGUỒN HIDROCACBON THIÊN NHIÊN.. 18

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 18
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 19

CHỦ ĐỀ 8. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ HĐROCACBON THƠM – NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN.. 21

KIỂM TRA MỘT TIẾT CHUYÊN ĐỀ VII. 33

Xem tiếp:  Đề thi học kì 1 - Đề kiểm tra 15 phút - Hóa học 11 - có lời giải