Khuyến mãi mua sách tại Tiki.vn

Chuyên đề 2: Nhóm Nitơ – Hóa học 11 – lời giải chi tiết

MỤC LỤC

Khuyến mãi tại Lazada.vn

CHỦ ĐỀ 1. BÀI TẬP VỀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ N2, NH3, HNO3, MUỐI NITRAT.. 2

Khuyến mãi tại Shopee.vn
 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 2
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 2

CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT TRONG NHÓM NITƠ.. 4

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 4
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 6

CHỦ ĐỀ 3. VIẾT VÀ CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC NHÓM NITƠ.. 8

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 8
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 9

CHỦ ĐỀ 4. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ AMONI. 10

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 10
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 13

CHỦ ĐỀ 5. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ AXIT NITRIC. 14

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 14
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 14

CHỦ ĐỀ 6. NHIỆT PHÂN MUỐI NITRAT.. 18

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 18
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 20

CHỦ ĐỀ 7. BÀI TẬP VỀ AXIT PHOPHORIC. 22

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 22
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 22

CHỦ ĐỀ 8. BÀI TẬP VỀ PHÂN BÓN.. 24

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 24
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 24

CHỦ ĐỀ 9. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ NHÓM NITƠ.. 26

KIỂM TRA MỘT TIẾT CHUYÊN ĐỀ II. 50

Xem tiếp:  Chuyên đề 1: Sự điện li - Hóa học 11 - lời giải chi tiết

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang
Liên hệ