Chuyên đề 2: Nhóm Nitơ – Hóa học 11 – lời giải chi tiết

MỤC LỤC

CHỦ ĐỀ 1. BÀI TẬP VỀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ N2, NH3, HNO3, MUỐI NITRAT.. 2

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 2
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 2

CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG PHÁP NHẬN BIẾT CÁC CHẤT TRONG NHÓM NITƠ.. 4

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 4
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 6

CHỦ ĐỀ 3. VIẾT VÀ CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC NHÓM NITƠ.. 8

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 8
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 9

CHỦ ĐỀ 4. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ AMONI. 10

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 10
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 13

CHỦ ĐỀ 5. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ AXIT NITRIC. 14

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 14
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 14

CHỦ ĐỀ 6. NHIỆT PHÂN MUỐI NITRAT.. 18

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 18
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 20

CHỦ ĐỀ 7. BÀI TẬP VỀ AXIT PHOPHORIC. 22

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 22
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 22

CHỦ ĐỀ 8. BÀI TẬP VỀ PHÂN BÓN.. 24

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 24
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 24

CHỦ ĐỀ 9. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ NHÓM NITƠ.. 26

KIỂM TRA MỘT TIẾT CHUYÊN ĐỀ II. 50

Xem tiếp:  Chuyên đề 5: Hidrocacbon No - Hóa học 11 - lời giải chi tiết
Liên hệ