Chuyên đề 1: Sự điện li – Hóa học 11 – lời giải chi tiết

MỤC LỤC

CHỦ ĐỀ 1. BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ SỰ ĐIỆN LI, CHẤT ĐIỆN LI, VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN LI. 2

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 2
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 5

CHỦ ĐỀ 2. PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH.. 8

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 8
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 9

CHỦ ĐỀ 3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH pH.. 11

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 11
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 16

CHỦ ĐỀ 4. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ SỰ ĐIỆN LI. 19

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 19
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 21

CHỦ ĐỀ 5. DẠNG BÀI TẬP PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH.. 22

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 22
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 24

CHỦ ĐỀ 6. PHẢN ỨNG THỦY PHÂN MUỐI. 26

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 26
 2. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG.. 27

CHỦ ĐỀ 7. ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ SỰ ĐIỆN LI. 29

KIỂM TRA MỘT TIẾT CHUYÊN ĐỀ I. 40

CHUYÊN ĐỀ I. SỰ ĐIỆN LI

CHỦ ĐỀ 1. BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ SỰ ĐIỆN LI, CHẤT ĐIỆN LI, VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN LI

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Tóm tắt lý thuyết

 1. Sự điện li
 2. Sự điện li:là quá trình phân li các chất trong nước ra ion.
 3. Chất điện li:là những chất tan trong nước phân li ra được ion.

Dung dịch trong nước của các chất điện li sẽ dẫn điện được.

 1. Phương trình điện li:
Xem tiếp:  Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ - Hóa lớp 11

AXIT → CATION H+ + ANION GỐC AXIT

BAZƠ → CATION KIM LOẠI + ANION OH

MUỐI → CATION KIM LOẠI (hoặc NH4+) + ANION GỐC AXIT.

 1. Các hệ quả:

– Trong một dung dịch, tổng ion dương = tổng ion âm.

– Tổng số gam các ion sẽ bằng tổng số gam các chất tan có trong dung dịch đó.

 1. Phân loại các chất điện li
 2. Độ điện li:( α )

α = n/no.

ĐK: 0 < 1.

n: số phân tử hoà tan; no: số phân tử ban đầu.

 1. Chất điện li mạnh và chất điện li yếu:
 2. Chất điện li mạnh:Là những chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion (α = 1, phương trình biểu diễn →).

Axit mạnh: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, HBr, HI, …

Bazơ mạnh: KOH, NaOH, Ba(OH)2, …

Muối: Hầu hết các muối (trừ HgCl2, Hg(CN)2).

 1. Chất điện li yếu:Là những chất khi tan trong nước, chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion (0 < 1, phương trình biểu diễn ⇌ ).

Axit yếu: CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, H2CO3,

Bazơ yếu: Mg(OH)2, Al(OH)3, NH3, …

Cân bằng điện li:

VD: HF ⇌ H+ + F

* Ảnh hưởng của sự pha trộn đến độ điện li α : Khi pha loãng α tăng.

Liên hệ