Câu điều kiện – conditional sentences – 25 chuyên đề ngữ pháp

Câu điều kiện – conditional sentences – 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh lớp 12 – có đáp án, tài liệu này dưới dạng file Word được tải về miễn phí. Thầy/Cô và các em theo dõi chuyên đề qua đường link bên dưới

Link tải File nằm phía cuối bài viết:

CHUYÊN ĐỀ 19

CÂU ĐIÊU KIỆN – CONDITIONAL SENTENCES

  1. LÝ THUYẾT

Câu điều kiện dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà sự việc đó chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra.

Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề):

+ Mệnh đề chính (main clause) là mệnh đề chỉ kết quả

+ Mệnh đề if (if-clause) là mệnh đề phụ chỉ điều kiện

Hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chỗ cho nhau được. Nếu muốn nhấn mạnh điều kiện, ta đặt “if-clause” ở đầu câu và có dấu phẩy (,) ở giữa hai mệnh đề. Nếu muốn nhấn mạnh kết quả, ta đặt “main clause” ở đầu và giữa hai mệnh đề không có dấu phẩy.

Các loại câu điều kiện

Có ba loại câu điều kiện: loại 1 (câu điều kiện có thật trong hiện tại hoặc tương lai), loại 2 (câu điều kiện không có thật trong hiện tại), loại 3 (câu điều kiện không có thật trong quá khứ.)

  1. Câu điều kiện loại 1

Công thức

Cách dùng

If + S + V (hiện tại đơn), S + will + V

If it rains, we will stay at home.

(Nếu trời mưa, chúng tôi sẽ ở nhà.)

Diễn tả về tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

If + S + V (hiện tại đơn), V/don’t V+ …

If you know the answer, raise your hand.

(Nếu bạn biết câu trả lời, hãy giơ tay.)

If you need the help, don’t hesitate to call me.

(Nếu bạn cần giúp đỡ, đừng chần chừ gọi cho mình nhé.)

Dùng để đưa ra lời chỉ dẫn, yêu cầu hoặc mệnh lệnh

If + S + V (hiện tại đơn), S + can/may/should/ought to/have to/must

If you try your best, you can achieve success.

(Nếu bạn cố gắng hết sức, bạn có thể đạt được thành công.)

If you want to catch the first train, you must get up early.

(Nếu bạn muốn bắt chuyến tàu đầu tiên, bạn phải dậy sớm.)

Dùng để diễn tả những khả năng, sự bắt buộc hoặc sự cần thiết…

If + S + V (hiện tại đơn), S + V (hiện tại đơn)

If you eat too much, you are overweight.

(Nếu bạn ăn nhiều, bạn sẽ béo phì)

If you put a bowl of water in the sun, it evaporates.

(Nếu bạn để một bát nước dưới trời nắng, nó sẽ bốc hơi.)

Diễn tả sự thật hiển nhiên, một quy luật tự nhiên hoặc một hành động xảy ra thường xuyên.

Should + S + V(bare), s + will/can/may… + V

Should you see her, remind her to call me as soon as possible.

(Nếu bạn gặp cô ấy, nhắc cô ấy gọi cho mình càng sớm càng tốt nhé.)

Để câu nói thêm trang trọng ta dùng đảo ngữ (thay “if” bằng “should”.)

Xem tiếp:  Mệnh đề quan hệ - Relative clauses - 25 chuyên đề ngữ pháp

 

 

  1. Câu điều kiện loại 2

 

Công thức

Cách dùng

If + S + V (quá khứ đơn), S + would/could/might + V

If I had money now, I would buy a new car.

(Nếu tôi có tiền bây giờ, tôi sẽ mua một chiếc ô tô mới.)

Diễn tả những giả định trái ngược với thực tế ở hiện tại.

If + S + were + S + would/could/might + V

If I were you, I would accept their offer.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của họ.)

Dùng để thay thế cho lời khuyên.

Were + S + …, S + would/could/might + V

Were you in my situation, what would you do?

(Bạn sẽ làm gì nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tôi?)

Để câu nói thêm trang trọng ta dùng đảo ngữ (đảo “were” lên đầu câu nếu động từ trong mệnh đề if là “be”).

Were + S + to + V, S + would/could/might + V

Were I to know her address, I would write to her.

(Nếu tôi biết địa chỉ của cô ấy, tôi sẽ viết thư cho cô ấy.)

Để câu nói thêm trang trọng ta dùng đảo ngữ (đảo “were” lên đầu câu và động từ trong mệnh đề if đưa về “to V” nếu động từ đó là động từ thường).

If it weren’t for + N, S + would/could/might + V

= Were it not for + N, S + would/could/might + V

                          (Nếu không có thì)

If it weren’t for pollution, the city life would be wonderful.

= Were it not for pollution, the city life would be wonderful.

(Nếu không có ô nhiễm thì cuộc sống thành phố sẽ rất tuyệt vời)

Để nhấn mạnh danh từ trong cấu điều kiện loại 2.

 

III. Câu điều kiện loại 3

 

Công thức

Cách dùng

If + S + V (quá khứ hoàn thành), S + would/could/might + have + Vp2

If I had seen the football match last night, I would have told you about it.

(Nếu tối qua tôi xem trận bóng đó, tôi đã có thể kể với bạn về nó.)

Diễn tả những giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ.

Had + S + Vp2, S + would/could/might + have + Vp2

Had I known you were coming to Hanoi, I wouldn’t have gone on holiday.

(Nếu tôi biết bạn tới Hà Nội thì tôi có lẽ đã không đi du lịch.)

Had my car not broken down, I wouldn’t have been late.

(Nếu ô tô của tôi không bị hỏng, tôi có lẽ đã không bị muộn.)

Để câu nói thêm trang trọng, ta dùng đảo ngữ (đảo “had” của mệnh đề “if” lên đầu).

If it hadn’t been for + N, S + would/could/might + have + Vp2

= Had it not been for + N, S + would/could/might + have + Vp2

= But for/without + N, S + would/could/might + have + Vp2

(nếu không có … thì… đã)

If it hadn’t been for his father’s help, he wouldn’t have succeeded.

= Had it not been for his father’s help, he wouldn’t have succeeded.

But for/without his father’s help, he wouldn’t have succeeded.

(Nếu không có sự giúp đỡ của bố anh ấy, anh ấy có lẽ đã không thành công.)

Để nhấn mạnh danh từ trong câu điều kiện loại 3.

Xem tiếp:  Câu hỏi đuôi - tag questions - 25 chuyên đề ngữ pháp

 

  1. Câu điều kiện kết hợp

 

Công thức

Cách dùng

If + S + V (quá khứ hoàn thành), S + would/could + V

If I had had breakfast, I wouldn’t feel hungry now.

(Nếu tôi đã ăn sáng thì bây giờ tôi đã không thấy đói.)

Kết hợp câu điều kiện loại 3 và loại 2.

If + S + V (quá khứ đơn), S + would/could/might + have + Vp2

If I didn’t I have to go to school today, I would have gone on holiday with my parents yesterday.

(Nếu như hôm nay tôi không phải đi học thì có lẽ hôm qua tôi đã đi nghỉ mát với ba mẹ rồi.)

Kết hợp câu điều kiện loại 2 và loại 3.

 

  1. Các cấu trúc khác diễn tả điều kiện
  2. Trong câu điều kiện có thật, có thể xảy ra ta có thể thay if = when/in case/ as long as/ so long as/ provided that/ providing that/ only if/ on the condition (that)

Ví dụ:

If you promise to return it by lunchtime, you can use my bike.

= In case/ as long as/ so long as/ provided that/ providing that/ only if/ on the condition (that) you promise to return it by lunchtime, you can use my bike.

 

  1. V/Don’t + V+ O + or + S + will + V

Ví dụ:

Hurry up or you will miss the last bus.

(= If you don’t hurry up, you will miss the last bus.)

Don’t eat too much or you will be overweight.

(= If you eat too much, you will be overweight.)

 

  1. Unless = If… not (trừ khi)

“Unless” luôn đi với mệnh đề khẳng định = “if” + mệnh đề phủ định

Ví dụ:

If you don’t study hard, you won’t pass the exam.

= Unless you study hard, you won’t pass the exam.

If you call her right now, you will get some information.

Xem tiếp:  Ôn tập Tiếng Anh 12: Revision 6 (chuyên đề 23 - 25) - có đáp án chi tiết

= Unless you call her right now, you won’t get any information.

 

  1. Kết hợp câu dùng câu điều kiện

Để kết hợp câu bằng câu điều kiện ta thực hiện theo các quy tắc sau:

Quy tắc 1:

– Nếu hai mệnh đề được kết nối bằng liên từ “so” thì ta viết mệnh đề điều kiện bằng mệnh đề trước “so.”

– Nếu hai mệnh đề được kết nối bằng liên từ “because” thì ta viết mệnh đề điều kiện bằng mệnh đề sau “because.”

– Nếu giữa hai câu có dấu chấm (.), dấu chấm phấy (;) hoặc dấu gạch ngang (-) thì ta viết mệnh đề điều kiện bằng câu thứ nhất. 

Quy tắc 2:

– Nếu động từ ở tương lai ta viết bằng điều kiện loại 1.

– Nếu động từ ở hiện tại ta viết bằng điều kiện loại 2.

– Nếu động từ ở quá khứ ta viết bằng điều kiện loại 3.

Quy tắc 3:

– Thể của mệnh đề trong câu điều kiện luôn ngược với câu ban đầu.

Ví dụ:

– The woman didn’t say what she wanted. I put the phone down.

If………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ta có:

+ Giữa hai câu có dấu (.) ta viết câu điều kiện bắt đầu bằng câu thứ nhất.

+ Động từ trong câu thứ nhất là “didn’t say” (quá khứ đơn) nên ta sẽ viết mệnh đề “if” bằng điều kiện loại 3 và ở thể khẳng định (If the woman had said what she wanted) và mệnh đề chính ở thể phủ định của điều kiện loại 3 (I wouldn’t have put the phone down). Vì thể của mệnh đề trong câu điều kiện luôn ngược với câu ban đầu.

 If the woman had said what she wanted, I wouldn’t have put the phone down.

– The wind is blowing hard, so we won’t take the boat out for a ride.

If………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ta có:

+ Giữa hai mệnh đề được kết nối bằng liên từ “so” thì ta viết mệnh đề điều kiện bằng mệnh đề trước “so”.

+ Động từ trong câu thứ nhất là “is blowing” (hiện tại tiếp diễn) nên ta sẽ viết mệnh đề if bằng điều kiện loại 2 và ở thể phủ định (If the wind weren’t blowing hard) và mệnh đề chính ở thể khẳng định của điều kiện loại 2 (I would take the boat out for a ride). Vì thể của mệnh đề trong câu điều kiện luôn ngược với câu ban đầu.

 If the wind weren’t blowing hard, I would take the boat out for a ride.

Link tải File:

Chuyên đề 19.zip